Vyhledávání


Kontakt

Chorus Egrensis
Mgr. Alexandra Benešová
Petra Bezruče 30
352 01 Aš

+420 723 324 160

E-mail: alexandrabenesova@seznam.cz

Informace o nás / Wir über uns / About Us

 

vlajka Česká republikaSmíšený pěvecký sbor CHORUS EGRENSIS je pokračovatelem pěveckého sboru TOSTA AŠ, který vznikl v roce 1953 v Aši. Sbor TOSTA AŠ navázal na činnost svého předchůdce, jehož sbormistr František Havlas musel odejít z politických a zdravotních důvodů. V roce 1975 se sbor rozšířil o zpěváky z bývalého sboru ŠPALÍČEK CHEB, který rovněž přišel z politických důvodů o svého sbormistra, jímž byl pan Miroslav Mayer. V 90. letech se připojila ke sboru TOSTA AŠ též skupina zpěváků z Hranic. Zakladatel sboru TOSTA AŠ, pan sbormistr Vladimír Štěpán stál v jeho čele celých 48 let. Když se v roce 2000, ve svých 70 letech, rozhodl ukončit svou sbormistrovskou činnost, ujala se této funkce paní Alexandra Benešová roz.Míčková . S těmi, kteří se chtěli dále pěvecké zálibě ve sboru věnovat a s několika novými zpěváky, zahájila svoji sbormistrovskou práci dne 4. září 2000.

vlajka NěmeckaGemischter Chor CHOR EGRENSIS weiterhin den Chor TOST AS, die im Jahr 1953 in As gegründet wurde. Der Chor TOSTA als Unternehmen setzt die Arbeit seines Vorgängers , dessen Dirigent Franz Havlas musste aus politischen und gesundheitlichen Gründen in Rente gehen. Im Jahr 1975 expandierte das Corps die Chorsänger aus der ehemaligen Kap. CHEB , der auch aus politischen Gründen von seinem Chorleiter , der Herr Miroslav Mayer war gekommen . In der 90 Jahren, zusammen mit dem Chor auch AS TOST Gruppe von Sängerinnen und Sängern aus Borders. Gemeindegründer TOST AS, stand Herr Dirigent Vladimir Stepan an der Spitze für volle 48 Jahre . Als im Jahr 2000 in seinem 70er Jahre , er , um ihre Aktivität zu stoppen Chorleiter entschieden , nahm diese Position Frau Alexandra roz.Míčková Benesova . Mit denen, die weiterhin das Singen im Chor Hobby und geben einige neue Sängerinnen und Sänger wollte , begann seine Arbeit Chorleiter von 4 September 2000.

vlajka Velké BritánieMixed choir CHORUS EGRENSIS continues the choir TOST AS, which was established in 1953 in As . The choir TOST as company continues the work of his predecessor , whose conductor Franz Havlas had to retire from political and health reasons. In 1975, the Corps expanded the choir singers from the former Chap CHEB , who also came for political reasons of his choirmaster , which was Mr. Miroslav Mayer. In the 90 years, joined the choir also AŠ TOST group of singers from Borders . Church planter TOST AS, Mr. conductor Vladimir Stepan stood at its head for a full 48 years. When, in 2000, in his 70s , he decided to stop their activity choirmaster , took this position Ms. Alexandra roz.Míčková Benesova . With those who wanted to continue singing in the choir hobby and give several new singers, began its work choirmaster of 4 September 2000.

 

2003

vlajka Česká republikaRoku 2003 absolvoval sbor celkem 11 vystoupení, z toho 3 v zahraničí. Již se stal tradicí lednový „Tříkrálový koncert“, který je beneficí pro charitativní účely. Konal se v ašském katolickém kostele sv.Mikuláše a spoluúčinkovali na něm renomovaní umělci z Prahy. Vl. Roubal – varhany a prof. Vl. Matějček – recitace. Při této příležitosti bylo dirigentce sboru Alexandře Benešové, za přítomnosti vedení města, předáno ocenění města Aše – „Osobnost ašské kultury za rok 2002“ za rozvoj sborového zpěvu v našem městě.
V dubnu CHORUS EGRENSIS koncertoval v Mariánských Lázních spolu s domácím smíšeným pěveckým sborem FONTÁNA (sbormistr Pavel Urban) a za spoluúčasti žesťového kvintetu z Chebu (kapelník Jaroslav Vild). Koncertní spolupráce s těmito tělesy je dlouhodobá a obohacující pro všechny zúčastněné strany. Začátkem května zazněl zpěv sboru CHORUS EGRENSIS na posvícení v evangelickém kostele v Podhradí za hojné účasti posluchačů z Čech i Německa. Velmi významnou akcí v májovém měsíci byl bezesporu koncert „Zpěv tří zemí“, jehož tradice sahá až do konce 80.let minulého století. Zúčastňují se jí sbory z Rehau, Olešnice a Aše, tedy Bavorska, Saska a Česka. Při společných skladbách bylo vidět a slyšet na pódiu více než 200 zpěváků. Během května účinkoval ašský sbor na benefičním koncertě pro české a německé dětské domovy v příhraničním lázeňském městě Bad Elster. Spoluúčinkoval na něm významný německý varhaník, ašský rodák - Dr.Karl-Michael Komma. V těchto dnech natočila ČT dokumentární pořad o sbormistryni A.Benešové a jejích sborech, který byl odvysílán v rámci pořadu „Černá - bílá“.
9.června CHORUS EGRENSIS úspěšně reprezentoval naše město i Českou republiku na přehlídce uměleckých těles Vogtlandu v německém Plavně. Stěžejní sborová akce se konala začátkem června v Klatovech. V rámci Unie českých pěveckých sborů (UČPS) – západočeské oblasti, jíž je CHORUS EGRENSIS členem, se zhruba 13 sborů z Karlovarského i Plzeňského kraje schází každé 2 roky v jednom ze zúčastněných měst. (Roku 2005 se tato akce bude konat v Aši!) Celkem přes 300 zpěváků zpívalo na ulicích, náměstích, v kostelech, v divadle. Sborové prázdniny letos dodržel i Ašský sbor, ale napřesrok plánuje turné právě na toto období. Podzim byl ve znamení nácviku nového repertoáru a začátkem listopadu dokonce víkendovým soustředěním v Kraslicích. Adventní a vánoční koncerty byly velmi úspěšné i přes zdravotní indisposici dirigentky, která byla krátce po operaci. Chebské divadlo bylo 29.11. vyprodáno do posledního místa již měsíc dopředu. Na tomto koncertě spoluúčinkovaly dětské pěvecké sbory Sašáci - Aš (pí.A.Benešová) a Cansona – Cheb (pí.Opekarová), divadelní soubory Záškrt a Žeženy – Aš (sl.Trčková) a žesťový kvintet z Chebu (Radek Štěřík). Den poté sbor potěšil svým zpěvem desítky dojatých návštěvníků vánočních trhů v Selbu, kteří se shromáždili před kostelem a poslouchali napjatě více než hodinový koncert. Téměř na vrcholu doby adventní, v sobotu 20.12. zazněly ašským kostelem mimo jiné tóny nejznámější a nejžádanější české klasiky – „České mše vánoční“ od J.J.Ryby. Kromě ašského sboru zde účinkovali zpěváci z mariánskolázeňské Fontány a orchestr složený z místních muzikantů a učitelů hudby z Aše, Fr.Lázní a Chebu. Sólisté byli z našeho regionu. Tato skvostná hudba se nesla v přeplněném kostele v Aši po velmi dlouhé odmlce. Doufáme, že se nyní stane tradicí a věrní posluchači ji budou považovat za slyšitelnou a hmatatelnou předzvěst vánoční pohody a slavnosti, spojené s Vánocemi.
Při příležitosti slavnostního otevření koncertní a výstavní síně Klára v Chebu, za účasti hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla, byla provedena „Česká mše vánoční“ J.J.Ryby ve stejném provedení jako v Aši, spolu s dalšími vánočními a slavnostními skladbami. Bouřlivým potleskem si posluchači vyžádali přídavek. Posledním koncertem v kalendářním roce 2003 bylo vystoupení, které připadlo na 4. adventní neděli, pro hosty hotelu Pyramida ve Fr. Lázních. Koncert byl velmi pozitivně hodnocen všemi posluchači i vedením hotelu. Pro sbor CHORUS EGRENSIS se otevírají do budoucna nové možnosti spolupráce s mnohými institucemi v našem regionu.

vlajka NěmeckaIm Jahr 2003 absolvierte er den Chor der insgesamt 11 Auftritte, 3 im Ausland. Wurde bereits eine Tradition des Januar "zwölfte Nacht Konzert", das ist Beneficí für wohltätige Zwecke. Ašském fand in der katholischen Kirche St.Nicholas und Spoluúčinkovali, die ihm von angesehenen Künstlern aus Prag. VL. Dvořák – Orgel und Prof. Vl. Matějček-Rezitation. Bei dieser Gelegenheit wurde der Dirigentce von Alexander Beneš, in Anwesenheit von der Führung der Stadt an der Bewertung der Stadt Aš – "Persönlichkeit Ašské der Kultur für das Jahr 2002" für die Entwicklung der Chöre in unserer Stadt übergeben.Im April tourte der Chor EGRENSIS er in Marienbad, zusammen mit heimischen gemeinsame Freude Brunnen (Chorus master Pavel Urban) und in Zusammenarbeit mit žesťového Quintett von Cheb (der Dirigent Jaroslav Vild). Die Konzert-Zusammenarbeit mit diesen Stellen ist eine langfristige und Bereicherung für alle Beteiligten. Anfang Mai einen Chor CHORUS EGRENSIS im Gefolge in der Evangelickém Kirche in der Burg für die große Teilnahme von Praktikanten aus Böhmen und Deutschland. Sehr wichtige Ereignisse in den Monat Mai wurde ohne zweifellos das Konzert "Gesang der drei Länder", dessen Tradition reicht zurück bis zum Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ihr Chöre aus Rehau, Olešnice und Aš, Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik beteiligt. Gemeinsame Lieder wurde gesehen und gehört, auf mehr als 200 Sängern zu inszenieren. Im Mai trat er in ein Charity Konzert Ašský Forum für Tschechisch und Deutsch Kinderheime in der Grenze Kurort Bad Elster. Spoluúčinkoval auf eine deutsche Organistin, Ašský-geboren-Dr. Karl-Michael Komma. In jenen Tagen war ein Dokumentarfilm show über THU Sbormistryni a. Beneš und seine Räte, die im Rahmen des Programms "Black-White" 9. Juni übertragen wurde Chor EGRENSIS erfolgreich vertreten unsere Stadt und der Tschechischen Republik zu künstlerischen zeigen stellen Vogtlandu in der deutschen großartig. Die Kern-Chor-Veranstaltung fand Anfang Juni in Klatovy. Im Rahmen von der Union der Tschechischen Chor (UČPS) – Region Westböhmen, von denen es ist Mitglied der Chor, EGRENSIS 13 Corps von Karlovy Vary und der Region Pilsen treffen alle 2 Jahre in einem der teilnehmenden Städte. (2005, wird dieses Ereignis in der Stadt stattfinden!) Insgesamt über 300 Sängern singen in den Straßen, Plätzen, in Kirchen, im Theater. Chor Urlaub hielt ich Ašský den Chor in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr, plant er auf Tour zu dieser Zeit. Herbst war im Zeichen der Probe, ein neues Repertoire und Anfang November auch Wochenende Fokus in Kraslicích. Advent und Weihnachten Konzerte wurden sehr erfolgreich trotz der Gesundheit Indisposici Dirigentky, die kurz nach der Operation war. Cheb-Theater war 29.11. bis der letzte Punkt bereits einen Monat im Voraus ist ausverkauft. Auf diesem Konzert Chöre Spoluúčinkovaly der Kinder Sašáci-Aš (PI.A. Benešová) und Cansona – Cheb (PI.Opekarová), Theater- und Žeženy Dateien Diphtherie-Aš (DM.Klinische Forschung) und das Blechbläserquintett die Cheb (Radek Štěřík). Am Tag nach die Kongregation seinen Gesang von den Dutzenden von Dojatých Besucher zu den Weihnachtsmärkten in Selbu, jubelten die versammelten sich außerhalb der Kirche und der mehr als einstündigen Konzert aufmerksam zugehört. Fast zu den Spitzenzeiten Advent, Samstag 20.12. Gab es viele Kirche, unter anderem, den Ton von der die bekannteste und beliebteste Tschechische Töne zu Klassikern – "die Tschechische Weihnachtsmesse" von J.J.Ryby. Zusätzlich zu den Chorsänger Ašského hier aus der Mariánskolázeňské durchgeführt komponierte Brunnen und Orchester von lokalen Musikern und Musiklehrern aus Aš, Bäder und Cheb. Die Solisten waren aus unserer Region. Diese herrliche Musik wurde nach einer sehr langen Pause in einer überfüllten Kirche in der Stadt. Wir hoffen, dass jetzt wird eine Tradition und ein treues Publikum, es wird als ein akustisches und taktiles Vorläufer von Weihnachten und Festival, verbunden mit Weihnachten in der Gala Eröffnungskonzert und Ausstellungshalle _ in Cheb, mit Beteiligung des Präsidenten der Region Karlovy Vary, JUDr. Joseph Paul, wurde von "Tschechische Weihnachtsmesse" in dieselbe Implementierung wie der J.J.Ryby in der Stadt, zusammen mit anderen Weihnachten und besondere Lieder durchgeführt. Applaus vom Publikum geforderte Zugabe. Das letzte Konzert im Kalenderjahr 2003 sank auf 4. Adventssonntag, für die Gäste des Hotel Pyramida FR. Lázních (Johannisbad).Das Konzert wurde durch alle Listener und die Richtung des Hotels sehr positiv bewertet. Für den Refrain wird CHORUS EGRENSIS in Zukunft neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit vielen Institutionen in unserer Region eröffnet.

vlajka Velké BritánieIn 2003 he graduated from the chorus of a total of 11 appearances, 3 abroad. Already became a tradition of the January "twelfth night concert", which is beneficí for charitable purposes. Ašském was held in the Catholic Church of St.Nicholas and spoluúčinkovali to him by distinguished artists from Prague. Vl. Dvořák – organ and Prof. Vl. Matějček-recitation. On this occasion, was the dirigentce of Alexander Beneš, in the presence of the leadership of the town passed to the valuation of the town of Aš – "Personality ašské of culture for the year 2002" for the development of choral in our city.In April, the CHORUS EGRENSIS he toured in Mariánské Lázně, together with domestic joint glee Fountain (Chorus master Pavel Urban) and with the collaboration of žesťového Quintet from Cheb (the conductor Jaroslav Vild). The concert cooperation with these bodies is a long-term and enriching for all interested parties. At the beginning of may a choir CHORUS EGRENSIS at the wake in the evangelickém Church in the castle for the ample participation of trainees from Bohemia and Germany.Very important events in the month of May was undoubtedly the concert "Vocals of the three countries", whose tradition dates back to the end of the 80s of last century. Participate in her choirs from Rehau, Olešnice and Aš, Bavaria, Saxony and the Czech Republic. Common songs was seen and heard on stage more than 200 singers. During may he performed at a charity concert ašský forum for Czech and German children's homes in the frontier spa town Bad Elster. Spoluúčinkoval on a German organist, ašský-born-Dr. Karl-Michael Komma. In those days was a documentary show about THU sbormistryni a. Beneš and its Councils, which was transmitted in the framework of the program "Black-White" 9 June CHORUS EGRENSIS successfully represented our town and the Czech Republic to show artistic bodies Vogtlandu in the German grandly. The core choral event took place in early June in Klatovy. In the framework of the Union of Czech Choir (UČPS) – the West Bohemia region, of which it is a member of the CHORUS, EGRENSIS 13 Corps of Karlovy Vary and the Pilsen regionmeet every 2 years in one of the participating cities. (2005, this event will take place in the city!) A total of over 300 singers singing in the streets, squares, in churches, in the theater. Choral holiday this year i kept Ašský the chorus, but the next year, he plans to tour at this period. Autumn was in the sign of the rehearsal, a new repertoire, and the beginning of November even weekend focus in Kraslicích. Advent and Christmas concerts have been very successful despite the health indisposici dirigentky, which was shortly after the operation. Cheb theatre was 29.11. sold out until the last point is already one month in advance. On this concert spoluúčinkovaly of children's choirs Sašáci-Aš (PI.A. Benešová) and Cansona – Cheb (PI.Opekarová), theatre and Žeženy files Diphtheria-Aš (DM.Clinical research) and the brass quintet of the Cheb (Radek Štěřík). The day after the Congregation cheered his singing of the dozens of dojatých visitors to the Christmas markets in Selbu, who gathered outside the Church and listened intently to the more than one-hour concert. Almost at the peak time of advent, Saturday 20.12. There were lots of Church, inter alia, the best-known and most popular Czech tones to classics – "the Czech Christmas mass" from J.J.Ryby. In addition to the ašského choir singers performed here from the mariánskolázeňské Fountain and Orchestra composed of local musicians and music teachers from Aš, baths and Cheb. The soloists were from our region. This magnificent music was in a crowded Church in the city after a very long pause. We hope that now becomes a tradition and a loyal audience, it will be considered an audible and a tactile precursor of Christmas and Festival, associated with Christmas in the Gala opening concert and Exhibition Hall _ in Cheb, with participation of the President of the Karlovy Vary region, JUDr. Joseph Paul, was carried out by "Czech Christmas mass" in the same implementation as the J.J.Ryby in the city, along with other Christmas and special songs. Applause from the audience demanded Encore. The last concert in calendar year 2003, which fell to 4. advent Sunday, for the guests of hotel Pyramida in FR. Lázně. The concert was very positively evaluated by all listeners and the direction of the hotel. For the chorus CHORUS EGRENSIS shall be opened in the future, new possibilities of cooperation with many institutions in our region.

 

 

2004

vlajka Česká republikaOd března 2004 má sbor možnost zkoušet v nové zkušebně, v t.zv. "Modrém sále", která je v ulici Petra Bezruče 30 v Aši.

vlajka NěmeckaSeit März 2004 hat der Chor die Möglichkeit, den neuen Dienst in t zu versuchen. "Blue Room", die in der Straße Petra Bezruče 30 in der Stadt ist.

vlajka Velké BritánieSince March 2004, the choir has the possibility to try the new service in t. "The blue room", which is in the street Petra Bezruče 30 in the city.

 

2005

vlajka Česká republikaRoku 2005 absolvoval sbor celkem 18 vystoupení, z toho 6 v zahraničí. Prvním vystoupením r.2005 byl koncert 14.5. na Kolonádě u příležitosti „Zahájení lázeňské sezóny“ ve Františkových Lázních, s kterými již dlouhodobě sbor spolupracuje. 21.5. organizoval CHORUS EGRENSIS pod záštitou UČPS, za spoluúčasti žesťového kvintetu z Chebu (kapelník Jaroslav Vild), „Setkání sborů Unie českých pěveckých sborů západočeské oblasti“. Koncertní spolupráce s těmito 12-ti tělesy je dlouhodobá a obohacující pro všechny zúčastněné strany. Setkalo se celkem na třech koncertech na 400 pěvců. Začátkem června zazněl zpěv sboru CHORUS EGRENSIS na koncertě v evangelickém kostele v Hranicích za hojné účasti posluchačů z Čech i Německa. Velmi významnou akcí v červnovém měsíci byl bezesporu koncert „Zpěv tří zemí“ v Německém Rehau, jehož tradice oslavila v letošním roce již 15.výročí.
V červenci zpěváci z CHORU EGRENSIS zpívali na přání starosty města Rehau na „Slavnosti kvítí“ v tomto příhraničním městě. Po prázdninové přestávce sbor koncertoval v Krásné pro firmu Heunisch, 17.9. se pak účastnil sborového festivalu duchovní hudby „Viva la musica“ ve Žluticích. 21.9. pak mohli občané města Aš slyšet sbor na Poštovním nám. Stěžejní sborová akce se konala v době 21.-29.10. Bylo to koncertní turné do Itálie, v rámci kterého sbor koncertoval v Loretánské basilice, v Římě spolu se sborem „Soul singers“ a ve Florencii. V Římě se koncertu v přeplněném kostele S.Andreas zúčastnil i velvyslanec ČR při Stolci Sv.Petra, členové české ambasády v Římě, rektor a vícerektor římské kurie, atd. Místní sbor plánuje reciproční akci do Aše. Při audienci s Papežem Benediktem XVI. Na Svatopetrském nám.za účasti 40 000 poutníků zazpíval CHORUS EGRENSIS z 2. řady italskou píseň a přijal zdravici od Papeže v českém jazyce. Začátkem listopadu se sboristé v rámci soustředění sboru sešli s prof. doc. J. Orlovou CsC. z Brna, která pracovala se sborem kolektivně i individuálně a předávala své bohaté zkušenosti s hlasovou výchovou. Adventní a vánoční koncerty byly velmi úspěšné. Chebské divadlo bylo 27.11. svědkem již tradičního „Adventního koncertu“. Na tomto koncertě spoluúčinkoval opět žesťový kvintet z Chebu (Jaroslav Vild), nově kvarteto rodiny Volfovy a vznikla též spolupráce s dirigentem MDO v Chebu, Jiřím Smitkem. Několik dní poté sbor potěšil svým zpěvem desítky dojatých návštěvníků vánočních trhů v Selbu, kteří se shromáždili před kostelem a poslouchali napjatě více než hodinový koncert.
Téměř na vrcholu doby adventní, v sobotu 17.12. zazněly evangelickým kostelem v Aši-Mokřinách, za podpory města Aš, tóny nejznámější a nejžádanější české klasiky – „České mše vánoční“ od J.J.Ryby. Ten den si mohli již zmíněný projekt poslechnout posluchači též v obci Nový Kostel a v přeplněném chebském divadle. Kromě ašského sboru zde účinkovali zpěváci z mariánskolázeňské Fontány a orchestr složený z místních muzikantů a učitelů hudby z Aše, Fr.Lázní a Chebu. Sólisté byli z našeho regionu i z Prahy. Posledním koncertem v kalendářním roce 2005 bylo vystoupení pro hosty hotelu Pyramida ve Fr.Lázních dne 29.12.

Flag of Germany.svgIm Jahr 2005 absolvierte er insgesamt 18 Aufführungen Korps, davon 6 im Ausland. Der erste konzertante Aufführung Jahr 2005 belief sich auf 14,5 Kolonnade auf dem anlässlich der "Eröffnung der Kursaison" in Franzensbad mit der das Korps lange gearbeitet hat. 5,21 veranstaltet unter der Schirmherrschaft CHORUS EGRENSIS UCPs für Blechbläserquintett Beteiligung von Cheb (Bandleader Jaroslav Vild), "Treffen der Union der tschechischen Chöre Chöre westböhmischen Region." Konzert Zusammenarbeit mit diesen Gremien der 12-ist ein langer und lohnend für alle Beteiligten. Dies war der insgesamt drei Konzerte zu 400 Sängern. Anfang Juni kam der Chor zu singen CHORUS EGRENSIS bei einem Konzert in der evangelischen Kirche in den Grenzen mit der reichlich vorhandenen Teilnahme von Studenten aus der Tschechischen Republik und Deutschland. Ein sehr wichtiges Ereignis in der Juni-Monat war zweifellos das Konzert "Das Lied von den drei Ländern" in der deutschen Rehau, feierte eine Tradition, den 15. Jahrestag in diesem Jahr.
Im Juli CHOR EGRENSIS Sänger sangen der Bürgermeister will Rehau "Flower Festival" in dieser Grenzstadt. Nach der Weihnachtspause brachte der Chor für die Firma Heunisch Schöne, 9,17 Der Chor nahm am Festival of Sacred Music "Viva la musica" in Žlutice. 9,21 die Stadt und die Bürger können uns auf dem Mail-Körper zu hören. Pivotal Chor-Veranstaltung fand zum Zeitpunkt der 21 bis 29,10 Es war eine Konzertreise nach Italien, wo der Chor in der Basilika von Loreto, in Rom, zusammen mit dem Chor "Soul Singers" und Florenz durchgeführt. In Rom, in einem überfüllten Konzert S.Andreas Kirche in Anwesenheit des Botschafters Lehrstuhl für St. Peter, Mitglieder der tschechischen Botschaft in Rom, Rektor und Vizekanzler der römischen Kurie, etc. Die Ortsgemeinde plant eine Veranstaltung zum gegenseitigen Asa. Wenn eine Audienz bei Papst Benedikt XVI in der Peterskirche Teilnahme nám.za 40.000 Pilger sangen CHORUS EGRENSIS von 2 Zahl des italienischen Liedes und erhielt Grüße vom Papst in der tschechischen Sprache. Anfang November trafen sich die Konzentration sboristé Mitarbeiter mit der prof. Assoc. J. Orlová CSC. aus Brünn, der mit dem Chor arbeitete gemeinsam und einzeln, und gab seine umfangreiche Erfahrung in Stimmbildung. Advent und Weihnachten Konzerte waren sehr erfolgreich. Cheb Theater war 27,11 Zeuge der traditionellen "Adventskonzert." Bei diesem Konzert wieder spoluúčinkoval Blechbläserquintett aus Cheb (Jaroslav Vild), neu Volfová Familie Quartett und arbeitete auch mit dem Dirigenten MDO in Cheb, George Fleck. Ein paar Tage nach dem singenden Chor freut sich Dutzende von aufgeregten Besucher der Weihnachtsmärkte in Selb, die sich außerhalb der Kirche versammelt und hörte aufmerksam zu mehr als einstündigen Konzert.
Fast auf dem Höhepunkt der Adventszeit, am Samstag, 17.12 gehört Evangelischen Kirche in As-Feuchtgebiete, die Stadt und die Unterstützung, die bekannteste und beliebteste Töne tschechischen Klassiker - "Tschechische Weihnachtsmesse" von JJRyba. An diesem Tag hätte sagen können das Projekt auch an die Studenten in dem Dorf New Church und Cheb überfüllten Theater zu hören. Darüber hinaus führten sie hier ašského Chorsänger aus Marienbad Brunnen und Orchester von lokalen Musikern und Musikpädagogen aus Aš Fr.Lazne und Cheb zusammen. Solisten waren aus unserer Region und aus Prag. Das letzte Konzert im Kalenderjahr 2005 war der Auftritt für die Gäste, die in der Pyramide des Fr.Lazne 12,29

vlajka Velké BritánieIn 2005 he completed a total of 18 corps performances, of which 6 abroad. The first concert performance year 2005 was 14.5 Colonnade on the occasion of the "Opening of the spa season" in Franzensbad with which the Corps has long been working. 5.21 organized under the auspices CHORUS EGRENSIS UČPS for brass quintet participation of Cheb (bandleader Jaroslav Vild), "Meeting of the Union of Czech Choirs Choirs West Bohemian region." Concert co-operation with these bodies of 12-is a long and rewarding for all parties involved. This was the total of three concerts to 400 singers. Early in June came the choir sing CHORUS EGRENSIS at a concert in the evangelical church in the borders with the abundant participation of students from the Czech Republic and Germany. A very important event in the June month was undoubtedly the concert "Song of the three countries" in the German Rehau, a tradition celebrated the 15th anniversary earlier this year.
In July of CHOR EGRENSIS singers sang the mayor wishes to Rehau "flower festival" in this border town. After the holiday break, the choir performed for the company Heunisch Beautiful, 9.17 the choir participated in the Festival of Sacred Music "Viva la musica" in Žlutice. 9.21 the city and citizens can hear us on the mail body. Pivotal choral event took place at the time of 21 to 29.10 It was a concert tour to Italy, where the choir performed in the Basilica of Loreto, in Rome, along with the choir "Soul Singers" and Florence. In Rome, in a crowded concert S.Andreas church attended by the Ambassador Chair of St. Peter, members of the Czech Embassy in Rome, rector and vice-chancellor of the Roman Curia, etc. The local congregation is planning a reciprocal event to Asa. When an audience with Pope Benedict XVI in St. Peter's participation nám.za 40,000 pilgrims sang CHORUS EGRENSIS of 2 number of Italian song and received greetings from the Pope in the Czech language. In early November, the concentration sboristé staff met with the prof. Assoc. J. Orlová CSC. from Brno, who worked with the choir collectively and individually, and passed his extensive experience in vocal training. Advent and Christmas concerts were very successful. Cheb theater was 27.11 witness the traditional "Advent Concert." At this concert again spoluúčinkoval brass quintet from Cheb (Jaroslav Vild), newly Volfová family quartet and was also working with conductor MDO in Cheb, George speck. A few days after its singing choir delighted dozens of excited visitors to the Christmas markets in Selb, who gathered outside the church and listened intently for more than hour concert.
Almost at the peak time of Advent, on Saturday, 17.12 heard evangelical church in As-wetlands, the city and the support, the best known and most popular tones Czech classics - "Czech Christmas Mass" by JJRyba. That day could have said the project also listen to the students in the village of New Church and Cheb crowded theater. In addition they performed here ašského choir singers from Marienbad Fountains and orchestra composed of local musicians and music teachers from Aš Fr.Lazne and Cheb. Soloists were from our region and from Prague. The last concert in the calendar year 2005 was a performance for guests staying in the Pyramid of Fr.Lazne 12.29

 

 

 

 

2006

vlajka Česká republikaV květnu se členové sboru sešli na intenzivním soustředění, kde chystali nový repertoár. Také v tomto měsíci zazpívali na Poštovním nám. při akci „Město sobě“. V červnu v rámci projektu „Háj v notách času“, který se již tradičně konal přímo u rozhledny Háj za podpory města Aš, koncertoval spolu se sborem paní Žofákové z Prahy. Také se aktivně podílel na kulturním programu mezinárodní Krajinné výstavy v Chebu. V červenci zpíval sbor v německém Klingenthalu na slavnostním otevření obřího skokanského můstku. V srpnu potom hostil svépomocí několik dní a nocí orchestr z partnerského města Fiumefreddo ze Sicílie, spolu s nimi koncertoval v ašském muzeu.
V září v Chebu, v rámci projektu „Františkán“, zazněly gospely a spirituály v podání Choru Egrensis, v evangelickém kostele v Mokřinách zase z jiného soudku při slavnosti Posvěcení kostela. V Novém Kostele také zpívali naši pěvci k příležitosti svěcení praporu. Hlavní akcí letošní koncertní sezóny bylo bezesporu koncertní turné do maďarské Budapešti, kde Chorus Egrensis reprezentoval naši zemi jako jediný sbor. Zazpíval několik lidových písní a gospelů před 9000 posluchači z cca 90-ti zemí světa. Televizním přenosem mezinárodní TV se však okruh posluchačů ještě rozšířil… Byl to nádherný zážitek, který má dohru ve spoustě dalších uměleckých příležitostech. Po cestě se konaly koncerty např.v Kroměříži, v Praze atd. Po návratu hned Ch.E. koncertoval se spřáteleným sborem Fontána v Mariánských Lázních, s kterým ho pojí nejen spoluúčast v Unii českých pěveckých sborů a spolupráce z toho vyplývající, ale také dlouholeté přátelství.
V měsíci říjnu sbor zazpíval v Selbu při svěcení zvonu, který je instalován v nové kapli na hranicích. Velmi krásnou tradiční akcí byl „Koncert 3 zemí“ – za podpory EU - fondu Intereg III A, a města Aše. Spojily se na pódiu sbory z Aše, Rehau a Olešnice.
V čase předvánočním vrcholí umělecká sezóna většiny těles. Pro sbor Chorus Egrensis to byly koncerty v Chebském divadle spolu se sborem Gaudium z Prahy, pak zájezdový koncert do Prahy spolu s DPSA, koncert v hotelu Pyramida, kde si ašský sbor pravidelně vyžádají a samozřejmě tradiční „Česká mše vánoční“ J.J.Ryby. V Aši se koncert konal v katolickém kostele sv.Mikuláše s laskavým svolením farního úřadu a biskupství plzeňského a za finanční podpory města Aš. Další provedení tohoto slavného díla bylo v Novém Kostele a v chebském divadle. Část sboru vypomohla také při provedení v Lokti s místním sborem a pražskými sólisty.

Flag of Germany.svgIm Mai trafen sich die Mitglieder der Kongregation für die intensive Konzentration, die Ausarbeitung eines neuen Repertoires wurden. Auch in diesem Monat sangen wir auf dem Mail. an der "Stadt der sich selbst". Im Juni, im Rahmen des "Grove Zeit in Notenschrift", die traditionell gehalten wird direkt an den Turm mit der Unterstützung von Grove Ash, spielte zusammen mit dem Chor Herrin Žofákové aus Prag. Er hat auch aktiv am kulturellen Programm des Internationalen Landschaft Show in Cheb teilgenommen. Im Juli sang der Chor in der deutschen Gala-Eröffnung Klingenthal Skisprungschanze. Im August, veranstaltet von sich selbst dann ein paar Tage und Nächte Orchester Fiumefreddo Partnerstadt von Sizilien, zusammen mit Konzerten in das Museum.
Im September in Cheb, im Rahmen des "Franziskaner", gab es Gospels und Spirituals durchgeführt Egrensis Chora, in der evangelischen Kirche in Feuchtgebieten wieder eine andere Geschichte, um die Weihe der Kirche zu feiern. Die neue Kirche Sänger sang auch unser Bataillon anlässlich der Weihe. Das wichtigste Ereignis dieses Jahres war zweifellos die Konzertsaison Konzertreise nach Budapest, Ungarn, wo der Chorus Egrensis vertreten unser Land als ein einziger Körper. Er sang einige Volkslieder und Gospel vor 9000 Zuhörern aus der ganzen 90-Ländern. Fernsehberichte über internationale TV-Publikum jedoch haben das Sortiment erweitert ... Es war eine wunderbare Erfahrung, die eine Fortsetzung in vielen anderen künstlerischen Veranstaltungen hat. Entlang des Weges wurden z. B. in Kromeriz Konzerte in Prag stattfand, etc. Kehren wir nun Ch.E. Chorkonzert mit freundlicher Brunnen in Marianske Lazne, mit denen sie nicht nur die Teilnahme an der Union der tschechischen Chöre, und die daraus resultierende Zusammenarbeit, sondern auch langjährige Freundschaft.
Im Oktober sang der Chor bei der Ordination von Selb Glocke, die in der neuen Kapelle an der Grenze installiert ist. Sehr schöne traditionelle Veranstaltung war die "Concert 3 Ländern" - mit Unterstützung der EU - Fonds Interreg III A, und die Stadt von Asa. Registriert auf der Bühne mit Chören aus Asa, Rehau und Olešnice.
Zum Zeitpunkt des Peak Vorweihnachtszeit von den meisten Kunstobjekten. Bei Chorus Chorus Egrensis waren sie Konzerte im Theater zusammen mit Cheb Gaudium Chor aus Prag, dann tourt Konzert in Prag zusammen mit DPSA, ein Konzert in der Pyramide, wo Sie regelmäßig benötigen als Chor und natürlich die traditionelle "Tschechische Weihnachtsmesse" JJRyba. Das Konzert fand wahrscheinlich in der katholischen Kirche St. Nikolaus Pfarrkirche mit freundlicher Genehmigung von der Behörde und der Diözese Pilsen und der finanziellen Unterstützung des Wie. Andere Versionen dieses berühmten Werkes war die Neue Kirche in Cheb Theater. Ein Teil des Kollegiums auch helfen, an den Ellbogen mit der Umsetzung einer lokalen Chor und Solisten, Prag.

vlajka Velké BritánieIn May, members of the congregation met for intense concentration, which were preparing a new repertoire. Also this month we sang on the mail. at the "City of themselves". In June, within the "Grove of time in musical notation", which is traditionally held directly at the tower with the support of Grove Ash, played along with the choir mistress Žofákové from Prague. He also actively participated in the cultural program of the International Landscape show in Cheb. In July, the German choir sang at the gala opening Klingenthal giant ski jump. In August, hosted by yourself then a few days and nights orchestra Fiumefreddo partner city of Sicily, along with concerts in Aš museum.
In September in Cheb, within the "Franciscan", there were gospels and spirituals performed Egrensis Chora, in the evangelical church in wetlands again another story to celebrate the dedication of the church. The new church singers also sang our battalion on the occasion of consecration. The main event this year was undoubtedly the concert season concert tour to Budapest, Hungary, where the Chorus Egrensis represented our country as a single body. He sang several folk songs and gospel before 9000 listeners from around the 90-countries. Television coverage of international TV audience, however, have expanded the range ... It was a wonderful experience, which has a sequel in many other artistic events. Along the way, eg in Kromeriz concerts were held in Prague, etc. Returning now Ch.E. Choir concert with friendly fountain in Marianske Lazne, with which it has not only participation in the Union of Czech Choirs, and the resulting cooperation, but also long-standing friendship.
In October, the choir sang at the ordination of Selb bell, which is installed in the new chapel at the border. Very beautiful traditional event was the "Concert 3 countries" - with EU support - Fund Interreg III A, and the town of Asa. Joined on stage with choirs from Asa, Rehau and Olešnice.
At the time of peak pre-Christmas season of most art objects. For chorus Chorus Egrensis they were concerts in the theater along with Cheb Gaudium Choir from Prague, then touring concert in Prague together with DPSA, a concert at Pyramid, where you regularly require Aš choir and of course the traditional "Czech Christmas Mass" JJRyba. The concert took place probably in the Catholic Church of St. Nicholas parish courtesy of the Authority and the Diocese of Pilsen and the financial support of As. Other versions of this famous work was the New Church in Cheb theater. Part of the College also help out at the elbows with the implementation of a local choir and soloists, Prague.

 

 

2007

vlajka Česká republikaV dubnu Chorus Egrensis tradičně uskutečnil koncert v Podhradí na posvícení, také zapěl v Plzni v „Masných krámech“ na koncertě ZČU. V červnu navštívil ašský sbor svého uměleckého partnera – sbor Gaudium Praha – a zazpíval si s ním na společném koncertě v Praze. V srpnu naše město navštívil dětský pěvecký sbor z Japonska – Takahashi a na společném koncertě na rozhledně Háj zazpíval i Chorus Egrensis. V srpnu se konaly „Letní slavnosti“ v Rehau, společensko-umělecká akce s partnerskými sbory z Rehau a Olešnice. Následující den měl sbor Chorus Egrensis koncert v Bad Elsteru. V září proběhl 16.ročník „Koncertu 3 zemí“ v Olešnici, následující den ašský sbor odletěl na koncertní turné do partnerského města Fiummefredo na Sicílii. Tam měl několik samostatných koncertů i společných vystoupení s místním orchestrem, řadu oficiálních přijetí na radnicích či krajském úřadě, perfektně reprezentoval naši vlast i naše město. V době předvánoční samozřejmě následovala řada koncertů: V Selbu na vánočních trzích, v Novém Kostele, v Lítově spolu s Laďou Kerndlem, v chebském divadle, v hotelu Pyramida ve Fr.Lázních.

Flag of Germany.svgIm Mai trafen sich die Mitglieder der Kongregation für die intensive Konzentration, die Ausarbeitung eines neuen Repertoires wurden. Auch in diesem Monat sangen wir auf dem Mail. an der "Stadt der sich selbst". Im Juni, im Rahmen des "Grove Zeit in Notenschrift", die traditionell gehalten wird direkt an den Turm mit der Unterstützung von Grove Ash, spielte zusammen mit dem Chor Herrin Žofákové aus Prag. Er hat auch aktiv am kulturellen Programm des Internationalen Landschaft Show in Cheb teilgenommen. Im Juli sang der Chor in der deutschen Gala-Eröffnung Klingenthal Skisprungschanze. Im August, veranstaltet von sich selbst dann ein paar Tage und Nächte Orchester Fiumefreddo Partnerstadt von Sizilien, zusammen mit Konzerten in das Museum.
Im September in Cheb, im Rahmen des "Franziskaner", gab es Gospels und Spirituals durchgeführt Egrensis Chora, in der evangelischen Kirche in Feuchtgebieten wieder eine andere Geschichte, um die Weihe der Kirche zu feiern. Die neue Kirche Sänger sang auch unser Bataillon anlässlich der Weihe. Das wichtigste Ereignis dieses Jahres war zweifellos die Konzertsaison Konzertreise nach Budapest, Ungarn, wo der Chorus Egrensis vertreten unser Land als ein einziger Körper. Er sang einige Volkslieder und Gospel vor 9000 Zuhörern aus der ganzen 90-Ländern. Fernsehberichte über internationale TV-Publikum jedoch haben das Sortiment erweitert ... Es war eine wunderbare Erfahrung, die eine Fortsetzung in vielen anderen künstlerischen Veranstaltungen hat. Entlang des Weges wurden z. B. in Kromeriz Konzerte in Prag stattfand, etc. Kehren wir nun Ch.E. Chorkonzert mit freundlicher Brunnen in Marianske Lazne, mit denen sie nicht nur die Teilnahme an der Union der tschechischen Chöre, und die daraus resultierende Zusammenarbeit, sondern auch langjährige Freundschaft.
Im Oktober sang der Chor bei der Ordination von Selb Glocke, die in der neuen Kapelle an der Grenze installiert ist. Sehr schöne traditionelle Veranstaltung war die "Concert 3 Ländern" - mit Unterstützung der EU - Fonds Interreg III A, und die Stadt von Asa. Registriert auf der Bühne mit Chören aus Asa, Rehau und Olešnice.
Zum Zeitpunkt des Peak Vorweihnachtszeit von den meisten Kunstobjekten. Bei Chorus Chorus Egrensis waren sie Konzerte im Theater zusammen mit Cheb Gaudium Chor aus Prag, dann tourt Konzert in Prag zusammen mit DPSA, ein Konzert in der Pyramide, wo Sie regelmäßig benötigen als Chor und natürlich die traditionelle "Tschechische Weihnachtsmesse" JJRyba. Das Konzert fand wahrscheinlich in der katholischen Kirche St. Nikolaus Pfarrkirche mit freundlicher Genehmigung von der Behörde und der Diözese Pilsen und der finanziellen Unterstützung des Wie. Andere Versionen dieses berühmten Werkes war die Neue Kirche in Cheb Theater. Ein Teil des Kollegiums auch helfen, an den Ellbogen mit der Umsetzung einer lokalen Chor und Solisten, Prag.

vlajka Velké BritánieIn May, members of the congregation met for intense concentration, which were preparing a new repertoire. Also this month we sang on the mail. at the "City of themselves". In June, within the "Grove of time in musical notation", which is traditionally held directly at the tower with the support of Grove Ash, played along with the choir mistress Žofákové from Prague. He also actively participated in the cultural program of the International Landscape show in Cheb. In July, the German choir sang at the gala opening Klingenthal giant ski jump. In August, hosted by yourself then a few days and nights orchestra Fiumefreddo partner city of Sicily, along with concerts in Aš museum.
In September in Cheb, within the "Franciscan", there were gospels and spirituals performed Egrensis Chora, in the evangelical church in wetlands again another story to celebrate the dedication of the church. The new church singers also sang our battalion on the occasion of consecration. The main event this year was undoubtedly the concert season concert tour to Budapest, Hungary, where the Chorus Egrensis represented our country as a single body. He sang several folk songs and gospel before 9000 listeners from around the 90-countries. Television coverage of international TV audience, however, have expanded the range ... It was a wonderful experience, which has a sequel in many other artistic events. Along the way, eg in Kromeriz concerts were held in Prague, etc. Returning now Ch.E. Choir concert with friendly fountain in Marianske Lazne, with which it has not only participation in the Union of Czech Choirs, and the resulting cooperation, but also long-standing friendship.
In October, the choir sang at the ordination of Selb bell, which is installed in the new chapel at the border. Very beautiful traditional event was the "Concert 3 countries" - with EU support - Fund Interreg III A, and the town of Asa. Joined on stage with choirs from Asa, Rehau and Olešnice.
At the time of peak pre-Christmas season of most art objects. For chorus Chorus Egrensis they were concerts in the theater along with Cheb Gaudium Choir from Prague, then touring concert in Prague together with DPSA, a concert at Pyramid, where you regularly require Aš choir and of course the traditional "Czech Christmas Mass" JJRyba. The concert took place probably in the Catholic Church of St. Nicholas parish courtesy of the Authority and the Diocese of Pilsen and the financial support of As. Other versions of this famous work was the New Church in Cheb theater. Part of the College also help out at the elbows with the implementation of a local choir and soloists, Prague.

 

 

2008

vlajka Česká republikaV dubnu se členové sboru sešli na intenzivním soustředění na Bublavě, kde chystali nový repertoár. Během celého roku uskutečnil sbor 3 velké koncerty pro početné posluchačstvo ve Františkových lázních, 2 v Novém Kostele.
V červnu se Chorus Egrensis aktivně zúčastnil již tradičního mezinárodního projektu „Koncert tří zemí“, který se tentokrát konal v Rehau. Začátkem července sbor koncertoval na svatbě v Praze, velký koncert se také uskutečnil v kostele sv.Wolfganga na Seebergu.
Nejprestižnější akcí ašských zpěváků bylo letošní účinkování na premiéře opery Aida (Giuseppe Verdi) v rámci „Loketského kulturního léta 2008“ spolu se sólisty ND v Praze, sbory z Lokte, ze Státní Opery Praha a dalšími profesionálními sbory. V srpnu Chorus Egrensis absolvoval koncertní turné po východních Čechách s řadou koncertů: V Náchodě, Třebechovicích, Opočně atd. Delegace sboru se účastnila oslav kulatých výročí partnerských sborů v Rehau a v Praze, také pohřbu bývalého sbormistra v Rehau. 11.10. v divadle v Hofu sbor Chorus Egrensis spolu se sbory z Rehau a Olešnice získal hlavní ocenění Euregia Egrensis právě za projekt „Koncert tří zemí“, který trvá již 18.-tým rokem.
Adventní doba byla samozřejmě pro sbor přímo koncertní explozí. Pět provedení „České mše vánoční J.J.Ryby“, kdy na pódiu účinkovalo celkem cca 70 zpěváků a hudebníků z celého kraje (včetně dvou starostů), další vánoční koncerty v hotelu Pyramida (Fr.Lázně) a na Seebergu.

Flag of Germany.svgIm April, versammelten sich die Mitglieder der Gemeinde für einen intensiven Fokus auf Bublava wo die Ausarbeitung eines neuen Repertoires wurden. Im Laufe des Jahres zu platzieren 3 große Chorkonzerte für ein großes Publikum in Jonann, 2 in New Church.
Im Juni wurde die Chorus Egrensis aktiv an der traditionellen internationalen Projekt "Konzert der drei Länder", die dieses Mal fand in Rehau. Anfang Juli Chor bei der Hochzeit in Prag durchgeführt wird, wird ein großes Konzert in der Kirche sv.Wolfganga Seeberg statt.
Die renommiertesten Veranstaltungen ašských Sänger wurden bei der diesjährigen Premiere der Oper Aida (Giuseppe Verdi) in der "Kultursommer Loket 2008" zusammen mit dem Nationaltheater Solisten, Chöre aus Loket, der Staatsoper Prag, und anderen Berufsgruppen. Im August Chorus Egrensis besucht Konzertreise in Ostböhmen mit einer Reihe von Konzerten: In Nachod, Třebechovice, besuchte usw. Opočno Delegation Kirche Jubiläumsfeierlichkeiten Partnerkirchen in Rehau und Prag, die Beerdigung des ehemaligen Chorleiter bei Rehau. 10,11 im Theater am Hof Chorus Chorus Egrensis zusammen mit Chören aus Rehau Olešnice und gewann den Preis für sein Projekt Euregio Egrensis "Konzert der drei Länder", die eine aus dem 18. Jahr-Team nimmt.
Weihnachten war offensichtlich das Richtige für den Chor Konzert Explosion. Fünf Design "JJRyba Tschechische Weihnachtsmesse", die auf dem Podium erschienen ist insgesamt etwa 70 Sänger und Musiker aus der ganzen Region (einschließlich der beiden Bürgermeister), andere Weihnachtskonzerte in Pyramid (Fr.Lazne) und Seeberg.

vlajka Velké BritánieIn April, members of the congregation gathered for an intense focus on Bublava where were preparing a new repertoire. Throughout the year, place 3 large choir concerts for large audiences in Jonann, 2 in New Church.
In June, the Chorus Egrensis actively participated in the traditional international project "Concert of the three countries", which this time took place in Rehau. In early July choir performed at the wedding in Prague, a big concert is held in the church sv.Wolfganga Seeberg.
The most prestigious events ašských singers were performing at this year's premiere of the opera Aida (Giuseppe Verdi) in the "Loket Cultural Summer 2008" along with the National Theatre soloists, choirs from Loket, the Prague State Opera, and other professional groups. In August Chorus Egrensis attended concert tour of Eastern Bohemia with a series of concerts: In Nachod, Třebechovice, etc. Opočno delegation attended church anniversary celebrations partner churches in Rehau and Prague, the funeral of former choirmaster at Rehau. 10.11 in the theater at Hof chorus Chorus Egrensis along with choirs from Rehau Olešnice and won the award for being Egrensis Euregio project "Concert of the three countries", which takes a 18th-year team.
Christmas time was obviously right for the choir concert explosion. Five design "JJRyba Czech Christmas Mass", which has appeared on the podium a total of about 70 singers and musicians from around the region (including two mayors), other Christmas concerts at Pyramid (Fr.Lazne) and Seeberg.

 

 

2009

vlajka Česká republikaRok 2009 smíšený pěvecký sbor Chorus Egrensis z Aše a Chebu zahájil „Tříkrálovým koncertem“ v kostele v Lokti včetně provedení „České Mše Vánoční“ Jana Jakuba Ryby.
Při slavné velikonoční bohoslužbě v dubnu 2009 sbor zazpíval v kostele sv. Mikuláše v Aši, dále pak na posvícení v ev. kostele Dobrého Pastýře v Podhradí, kde měl již tradičně samostatný koncert.
Jedním z vrcholných akcí letošní koncertní sezony byl „Koncert tří zemí“ – 18. Ročník tradiční mezinárodní akce v rámci spolupráce pěveckých sborů z Aše, Rehau a Olešnice. Koncert se konal u rozhledny na vrchu Háj za podpory Euregia Egrensis a města Aš, společenské posezení pokračovalo ve velmi přátelském duchu v restauraci Golden Elsa na Skalce.
Jarní koncert ve Františkových Lázních i letní koncert v kostele sv. Wolfganga na Seebergu přilákaly spousty našich příznivců z celého okolí.
Začátkem června se sbor Chorus Egrensis aktivně podílel na absolventském koncertě své sbormistryně Bc. Alexandry Benešové (Pedag. fakulta UK Praha) v Praze Emauzích. Celkový dojem sboru byl v akademických kruzích i širokou veřejností hodnocen výborně.
V podzimním čase Chorus Egrensis vystoupil samostatným koncertem v rámci „Festivalu Evropské Duchovní Hudby“ v Praze – Nebušicích, celý festival moderoval Aleš Juchelka.
V době adventu a vánoc 2009 měl opět sbor velmi napilno. Několik velmi úspěšných koncertů v Německu, ve Františkových Lázních, vyvrcholením bylo opět provedení „České Mše Vánoční“ Jana Jakuba Ryby v Chebu v divadle a v kostele v Lokti. Na tomto projektu se každoročně podílí několik sborů („Cubitus“-Loket, „Vivat Musica“-Kraslice, „Chorus Egrensis“-Aš a někteří členové sboru „Háj“-Aš.) Celkový počet účinkujících, ať už ve sborech či v orchestru, bylo kolem 70-ti. Ale tyto koncerty už patří spíše mezi novoroční koncerty roku 2010. Doufáme, že se tato přerušená tradice ve městě Aš opět obnoví v roce 2010 a město projeví zájem o tento významný vánoční koncert. Koncerty tohoto druhu a kulturního významu nelze uskutečňovat bez stoprocentní finanční podpory města, ve kterém jsou konány.

Flag of Germany.svgIm Jahr 2009 gemischter Chor Chorus Egrensis von Asa und Cheb ins Leben gerufen "Tříkrálovým Konzert" in der Kirche in Loket einschließlich der Umsetzung des "Tschechische Weihnachtsmesse" von Jan Jakub Ryba.
Als der berühmte Oster-Gottesdienst im April 2009 Chor sang in der Kirche. In Wie Nikolaus, dann Fest auf dem reg. Kirche des Guten Hirten in seinem Schatten, wo er traditionell getrennten Konzert.
Einer der Höhepunkte der diesjährigen Konzert-Event der Saison war das "Konzert der drei Länder" - 18 Jahr der jährliche internationale Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Chören aus Asa, Rehau und Olešnice. Das Konzert fand an der Spitze des Turms mit der Unterstützung für Pilger und Euregio Egrensis von Ash setzte Partei sitzt in einem sehr freundlichen Atmosphäre im Restaurant des Golden Rock Elsa.
Frühlingskonzert in Franzensbad ein Sommer-Konzert in der Kirche. Wolfgang in Seeberg zog viele unserer Unterstützer von überall her.
Anfang Juni, der Chor Chorus Egrensis aktiv an der Graduierung Konzertchor seinen Bachelor Alexandra Benesova (Pedag. Fakultät der Karlsuniversität, Prag) in Prag teilgenommen Emmaus. Der Gesamteindruck des Chores war in akademischen Kreisen und der breiten Öffentlichkeit ausgezeichnet bewertet.
Im Herbst Zeit Chorus Egrensis durchgeführt Solo-Konzert in der "European Festival of Sacred Music" in Prag - Nebusice, das Festival von Ales Juchelka gehostet.
Im Advent und Weihnachten 2009 war wieder sehr beschäftigt Gemeinde. Mehrere sehr erfolgreiche Konzerte in Deutschland, Franzensbad, wieder war der Höhepunkt des Designs "Tschechische Weihnachtsmesse" von Jan Jakub Ryba in Cheb im Theater und der Kirche in Loket. Dieses Projekt umfasste eine Anzahl von Kirchen pro Jahr ("Cubitus"-Elbow, "Vivat Musica"-Egg, "Chorus Egrensis"-Ash und einige Mitglieder der Gemeinde, "Hadsch"-As.) Gesamtzahl der ausübenden Künstler, ob in Kirchen oder im Orchester war ca. 70. Aber diese Konzerte sind meist schon Neujahrskonzerte im Jahr 2010. Wir hoffen, dass diese Tradition in Ash gebrochen im Jahr 2010 fortgesetzt und die Stadt würde in diesem wichtigen Weihnachtskonzert interessiert sein. Konzerte dieser Art und kulturelle Bedeutung kann nicht ganz ohne finanzielle Unterstützung der Stadt, in der sie gehalten werden.

vlajka Velké BritánieIn 2009 mixed choir Chorus Egrensis of Asa and Cheb launched "Tříkrálovým concert" in the church in Loket including implementation of the "Czech Christmas Mass" by Jan Jakub Ryba.
When the famous Easter worship service in April 2009 Choir sang in the church. In As Nicholas, then feast on the reg. Church of the Good Shepherd in its shadow, where he traditionally separate concert.
One of the highlights of this year's concert event of the season was the "Concert of the three countries" - 18 Year the annual international event in cooperation with choirs from Asa, Rehau and Olešnice. The concert took place at the top of the tower with the support of Haj and Euregio Egrensis of Ash, party continued sitting in a very friendly atmosphere in the restaurant at the Golden Rock Elsa.
Spring Concert in Franzensbad a summer concert in the church. Wolfgang in Seeberg attracted a lot of our supporters from all around.
In early June, the choir Chorus Egrensis actively participated in the graduation concert choir his Bachelor Alexandra Benesova (Pedag. Faculty of Charles University, Prague) in Prague Emmaus. The overall impression of the choir was in academic circles and the general public rated excellent.
In the autumn time Chorus Egrensis performed solo concert in the "European Festival of Sacred Music" in Prague - Nebusice, the festival hosted by Ales Juchelka.
During Advent and Christmas 2009 was again very busy congregation. Several very successful concerts in Germany, Franzensbad, again was the culmination of design "Czech Christmas Mass" by Jan Jakub Ryba in Cheb in the theater and the church in Loket. This project involved a number of churches each year ("cubitus"-Elbow, "Vivat Musica"-Egg, "Chorus Egrensis"-Ash and some members of the congregation, "Haj"-As.) Total number of performers, whether in churches or in the orchestra was around 70. But these concerts are mostly already New Year's concerts in 2010. We hope that this tradition broken in Ash resumes in 2010 and the city would be interested in this important Christmas concert. Concerts of this nature and cultural significance can not be carried out wholly without financial support the city in which they are held.

 

 

2010

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/320px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.pngRok 2010 smíšený pěvecký sbor Chorus Egrensis z Aše a Chebu zahájil „Novoročními koncerty“ v chebském divadle a v kostele v Lokti včetně provedení „České Mše Vánoční“ Jana Jakuba Ryby. Na tomto projektu se každoročně podílí několik sborů („Cubitus“-Loket, „Vivat Musica“-Kraslice, „Chorus Egrensis“-Aš). Celkový počet účinkujících, ať už ve sborech či v orchestru, byl kolem 70-ti.
Během ledna sbor koncertoval v Rotavě pro našeho sponzora, v dubnu v Jáchymově a v květnu na tradičním setkání sborů Unie (UČPS) konaném tentokrát v Ostrově nad Ohří.
Jedním z vrcholných akcí letošní koncertní sezony byl červnový „Koncert tří zemí“ – 19. Ročník tradiční mezinárodní akce v rámci spolupráce pěveckých sborů z Aše, Rehau a Olešnice. Koncert se konal v saské Olešnici za podpory Euregia Egrensis.
Jarní koncert ve Františkových Lázních i letní koncert v kostele sv. Wolfganga na Seebergu přilákaly spousty našich příznivců z celého okolí.
Letošní rok byl ve znamení oslav 10. výročí založení sboru, jedním z hlavních koncertů oslav byl velký koncert v Lubech v rámci „Hraničních slavností“.
V podzimním čase Chorus Egrensis vystoupil samostatným koncertem v kostele v Hazlově. V naplněném kostele jsme byli několikrát aplaudováni a posluchači si vyžádali přídavky… Velmi pozitivně byl přijat koncert v obci Křivce v rámci „Svatomartinského posvícení“ za účasti Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského. Navázaná spolupráce byla oboustranně velmi příjemná a bude se jistě v dalších letech rozvíjet. Také koncert v rámci posvícení v Praze – Nebušicích je již tradiční akcí, na kterou se všichni zúčastnění velmi těší.
Stěžejní událostí letošní sezóny bylo bezesporu natáčení CD k desátému výročí sboru. V rámci koncertního turné do východních Čech a na Moravu, za spolupráce s producentem z Holandska, vznikly profesionální nahrávky 21-ti písniček. V době adventu a vánoc 2010 měl opět sbor velmi napilno. Několik velmi úspěšných koncertů: ve Františkových Lázních, v Německu na kolonádě v Selbu, 1. Adventní koncert v ašském kostele sv. Mikuláše.
V době vánoční vyšlo první hudební CD – „Chorus Egrensis 10 let“, které je velmi důstojnou vizitkou toho nejlepšího za 10 let činnosti tohoto prestižního hudebního tělesa. Chceme touto cestou poděkovat sponzorům, a to firmě ……. a HOME-CARE Aš.
V roce 2010 měl Chorus Egrensis celkem 16 koncertů v ČR, z toho 7 ve Františkových Lázních, 2 koncerty v BRD.
Děkujeme ještě jednou sponzorům vydaného CD.

Flag of Germany.svgJahr 2010 gemischter Chor Chorus Egrensis von Asa und Cheb startete das "Neujahrskonzert" am Theater und die Kirche von Cheb in Loket, einschließlich der Umsetzung der "Tschechische Weihnachtsmesse" von Jan Jakub Ryba. Dieses Projekt umfasste eine Anzahl von Kirchen pro Jahr ("Cubitus"-Elbow, "Vivat Musica"-Egg, "Chorus Egrensis"-as). Die Gesamtzahl der ausübenden Künstler, ob in Kirchen oder im Orchester, war rund 70.
Im Januar Chor hat in Rotava für unseren Sponsor durchgeführt, im April und Mai in Joachimsthal am traditionellen Treffen der Union Kräfte (UCPs) hielt diesmal in Ostrov nad Ohri.
Eines der Highlights der diesjährigen Veranstaltung war ein Konzert-Saison im Juni, "Konzert der drei Länder" - 19 Jahr der jährliche internationale Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Chören aus Asa, Rehau und Olešnice. Das Konzert fand in der Unterstützung der sächsischen Olešnice Euregio Egrensis.
Frühlingskonzert in Franzensbad ein Sommer-Konzert in der Kirche. Wolfgang in Seeberg zog viele unserer Unterstützer von überall her.
In diesem Jahr wurde von Feierlichkeiten anlässlich des 10. markiert Jahrestag des Corps, einer der wichtigsten Konzert war ein großes Fest Konzert in Luby in der "Border Festival."
Im Herbst Zeit Chorus Egrensis durchgeführt Solo-Konzert in einer Kirche in Hazlov. In der Kirche wurden wir mehrmals und applaudiert haben Zuhörer nach Zugaben gebeten gefüllt ... sehr positiv Konzert im Dorf von der Kurve in der "St.-Martins-Fest" mit der Teilnahme von Mons erhalten hat. Radkovského Francis, Bischof von Pilsner. In Verbindung stehende bilaterale Zusammenarbeit war sehr angenehm und wird sicherlich in den kommenden Jahren zu entwickeln. Auch das Fest Konzert in Prag - ist Nebusice eine traditionelle Veranstaltung, zu der alle Teilnehmer sind sehr zufrieden.
Das zentrale Ereignis der Saison war zweifellos die CD-Aufnahme für den zehnten Jahrestag des Korps. Die Konzert-Tournee in Ost-Böhmen und Mähren, in Zusammenarbeit mit dem Hersteller aus den Niederlanden, erstellt eine professionelle Recording-21-TI songs. Im Advent und Weihnachten 2010 hatte eine sehr beschäftigt Chor wieder. Mehrere sehr erfolgreiche Konzerte: in Franzensbad, Deutschland und der Fußgängerzone in Selb, 1 Adventskonzert in der St. As. Nicholas.
Zu Weihnachten wurde es das erste Musik-CD - "Chorus Egrensis 10 Jahren", die sehr anständige Schaufenster ist die beste in 10 Jahren von diesem renommierten Ensemble. Wir möchten unseren Sponsoren danken, und das Unternehmen ....... und Home-Care As.
Im Jahr 2010 insgesamt 16 Konzerte in Chorus Egrensis CR, 7 in Franzensbad, 2 Konzerte in BRD.
Nochmals vielen Dank Sponsoren ausgestellt CDs.

vlajka Velké BritánieYear 2010 mixed choir Chorus Egrensis of Asa and Cheb launched the "New Year Concert" at the theater and the Church of Cheb in Loket including the implementation of the "Czech Christmas Mass" by Jan Jakub Ryba. This project involved a number of churches each year ("cubitus"-Elbow, "Vivat Musica"-Egg, "Chorus Egrensis"-as). The total number of performers, whether in churches or in the orchestra, was around 70.
During January choir has performed in Rotava for our sponsor, in April and May in Jáchymov at the traditional meeting of the Union forces (UČPS) held this time in Ostrov nad Ohri.
One of the highlights of this year's event was a concert season in June, "Concert of three countries" - 19 Year the annual international event in cooperation with choirs from Asa, Rehau and Olešnice. The concert took place in the support of Saxon Olešnice Euregio Egrensis.
Spring Concert in Franzensbad a summer concert in the church. Wolfgang in Seeberg attracted a lot of our supporters from all around.
This year was marked by celebrations of the 10th anniversary of the Corps, one of the main concert was a great celebration concert at Luby in the "Border Festival."
In the autumn time Chorus Egrensis performed solo concert in a church in Hazlov. In the church we were filled with several applauding audience and they asked ... Very positive allowance was adopted in the village concert curve in the "St. Martin's feast" with the participation of Mons. Radkovského Francis, bishop of Pilsner. Related bilateral cooperation has been very enjoyable and will certainly develop in the coming years. Also, the feast concert in Prague - Nebusice is a traditional event to which all participants are very pleased.
The central event of the season was undoubtedly the CD recording on the tenth anniversary of the Corps. The concert tour in eastern Bohemia and Moravia, in cooperation with the producer from the Netherlands, created a professional recording of the 21-songs. During Advent and Christmas 2010 had a very busy chorus again. Several very successful concerts: in Franzensbad, Germany and the pedestrian zone in Selb, 1 Advent concert at St. Aš. Nicholas.
At Christmas it became the first music CD - "Chorus Egrensis 10 years", which is very decent showcase the best in 10 years of this prestigious ensemble. We want to thank our sponsors, and the company ....... and HOME-CARE As.
In 2010 a total of 16 Egrensis Chorus concerts in CR, 7 in Franzensbad, 2 concerts in BRD.
Thank you once again sponsors issued CDs.

 

2011

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/320px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png

 

2012

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/320px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png

 

 

2013

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/320px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png

První koncert  roce 2013 měl smíšený pěvecký sbor Chorus Egrensis v lázeňském domě Diana ve Františkových Lázních 25.2.2013. Potom sbor Chorus Egrensis koncertoval na V.I.P. akci v kasínu ve Františkových Lázních 10.3.2013. S Německými spřátelenými sbory z Rehau a z Plavna, měl Chorus Egrensis společné vystoupení na akci EUROREGIA EGRENSIS. Akce se konala k jubilejnímu dvacátému výročí založení 15.3.2013.

24.3.2013, na květnou neděli, koncertoval sbor v kostele Svatého Mikuláše v Aši.